Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області)

Вінницький фінансово-економічний університет

Звіт

З науково-дослідної роботи

на тему: "Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області)"

Вінниця – 2010


Реферат

Звіт про НДР: 30 с., 20 джерел.

Об'єкт дослідження є людські ресурси Вінницького регіону.

Метою роботи є розробка науково-методичних та організаційно-практичних основ аналізу людських ресурсів у регіоні.

Досвід різних регіонів України свідчить Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області), що найбільших успіхів у ресурсному потенціалі досягають ті регіони, які досить интенсивно використовують сучасні методики в галузі менеджменту на довгостроковій програмно-цільовій основі. Та, для цього потрібні не тільки підготовленні фахівці, а також значні зусилля по створенню управлінських структур, у завдання яких заходить аналіз, планування навчання та контроль за людськими Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) ресурсами в регіоні.

Тому для керівників регіонів необхідно визначений образ дій з удосконалення та підвищення професійного рівня людських ресурсів у Вінницькому регіоні.

Ключові слова: людські ресурси, трудовий потенціал, агломерації, регіональні ресурси.


Зміст

Вступ

1. Теоретичні аспекти людських ресурсів

1.1 Поняття та сутність людських ресурсів

1.2 Методи оцінки та формування людських ресурсів у регіоні

2. Аналіз Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) людських ресурсів у регіоні

3. Вдосконалення аналізу людських ресурсів у регіоні

Висновки та пропозиції

Перечень використаної літератури


Вступ

Для стабільного економічного розвитку України важливе значення має неувязка підвищення якості формування та використання людських ресурсів на всіх рівнях управління.

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні рівень управління економікою, в першу чергу, визначається якістю наявних Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) людських ресурсів та здатністю і готовністю їх до ефективної праці. Дані проблеми повинні вирішуватись на рівні державного управління, вони також є особливо актуальними для величавых промислових підприємств зі складною системою управління людськими ресурсами. Методи управління людськими ресурсами, що застосовуються на вітчизняних підприємствах, потребують впровадження принципово нових, сучасних технологій, планування, організації, координації Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області), аналізу та інформаційного забезпечення управлінських систем. У той же час, традиційні підходи щодо організації систем управління поступово втрачають свою ефективність через нестабільний стан української економіки, політичну невизначеність уряду нашої країни, демографічну і соціальну кризу, неякісний стан нормативно-правового забезпечення і законотворчої діяльності у сфері регулювання зайнятості та Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) основних напрямків управління людськими ресурсами.

У зв’язку з цим, важливого значення набувають проблеми підвищення ефективності планування, координації, інформаційного забезпечення процесів формування та використання людських ресурсів на основі впровадження способів, функцій та інструментів контролінгу.

Різні аспекти управління людськими ресурсами досліджували у своїх наукових працях такі українські вчені, як Д.П Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області). Богиня, Н.П. Борецька, О.А. Грішнова, В.М. Данюк, Н.Д. Лук’янченко, А.М. Колот, Е.М. Лібанова, О.В. Мартякова, В.А. Савченко, Л.В. Шаульська, О.С. Шилець та інші.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка науково-методичних та організаційно-практичних основ аналізу людських ресурсів Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) у регіоні.

Для реалізації мети дослідження поставлено та вирішено наступні задачі:

- систематизувати вітчизняні теоретичні розробки та дослідити розвиток зарубіжних концепцій людських ресурсів, визначити їх сутність і соціально-економічне значення;

- провести аналіз людських ресурсів у регіоні;

- визначити шляхи вдосконалення аналізу людських ресурсів у регіоні;

Об'єктом дослідження є Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) людські ресурси Вінницького регіону.

Предметом дослідження є фактори, методи і механізм аналізу людських ресурсів у регіоні.

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є фундаментальні положення економічної теорії, праці вчених-економістів. Для вирішення поставлених у боті задач було використано діалектичний способ наукового пізнання, а також загальнонаукові методи дослідження: всеохватывающего аналізу Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) і синтезу, формальної та діалектичної логіки (при обґрунтуванні поняття контролінгу людських ресурсів); узагальнення (при дослідженні закордонного досвіду управління людськими ресурсами); порівняльно-економічного аналізу (при дослідженні існуючих способів та інструментів контролінгу); економіко-статистичного аналізу (при оцінці факторів підвищення ефективності використання людських ресурсів); системний підхід (при розробці системи контролінгу формування та використання Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) людських ресурсів).

Наукова новизна отриманих итогів дослідження полягає в розробці комплексу теоретичних, методичних і науково-практичних рекомендацій щодо визначення напрямків підвищення ефективності системи аналізу формування та використання людських ресурсів у регіоні.


1. Теоретичні аспекти людських ресурсів

1.1 Поняття та сутність людських ресурсів

Людські ресурси - специфічний і найважливіший з усіх видів економічних ресурсів Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області). Як фактор економічного розвитку людські ресурси - це працівники, що мають певні професійні навички і знання і можуть використовувати їх у трудовому процесі. Вивчення людських ресурсів має велике значення для оцінки ринку праці й розробки відповідної демографічної політики з метою впливу на процеси відтворення населення та його зайнятості.

Специфіка Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) людських ресурсів порівняно з іншими факторами економічного розвитку полягає в тому, що, по-перше, люди не лише створюють, а і споживають матеріальні та духовні цінності; по-друге, багатогранність людського життя не вичерпується лише трудовою діяльністю, а отже, щоб ефективно використовувати людську працю, потрібно завжди враховувати потреби людини як особистості; по Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області)-третє, науково-технічний прогрес і гуманізація суспільного життя стрімко збільшують економічну роль знань, моральності, інтелектуального потенціалу та інших особистих якостей працівників, які формуються роками і поколіннями, а розкриваються людиною лише за сприятливих мозгов.

Однією з передумов успішного економічного розвитку як на мікро-, так і на макрорівні є врахування інтересів людей в Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) будь-яких діях, спрямованих на підвищення ефективності функціонування господарського механізму. Без такового врахування не можна досягти підвищення ефективності в широкому (тобто соціально-економічному) розумінні [8, 24].

Особливого значення грамотне узгодження соціально-економічних перетворень з потребами і толиками людей набуває в наш час у зв'язку з докорінною перебудовою системи суспільних відносин Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області). Найсуттєвіші перетворення відбуваються саме в соціально-трудовій сфері, зачіпаючи інтереси мільйонів людей і відображаючись на результатах економічного розвитку всієї країни. Дуже важливими в час змін є також гнучкість і мобільність, постійна адаптація людей до нових разумов економічного розвитку.

Населення - це сукупність людей, що проживають на визначеній території Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) (в країні, області, місті, районі, селі тощо). Нерідко в цьому ж розумінні в соціально-економічній літературі використовується поняття "народонаселення". Населення - це всі люди незалежно від їхніх черт, тобто це найширше поняття для означення людських ресурсів.

Разом з тим населення - це те джерело, той "матеріал", з якого утворюються всі інші групування людей Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) (наприклад, ті, що в економіці праці позначаються економічно активним населенням, трудовими ресурсами). Тому вивчення чисельності, складу і динаміки населення (це є предметом дослідження науки демографії) надзвичайно важливе і для економіки праці. Економісти розглядають населення як джерело ресурсів для праці, як носія певних економічних відносин і, що дуже Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) важливо, як споживача, що формує попит.

Трудові ресурси - це частина населення країни, що за своїм фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями здатна працювати в народному господарстві.

З цього визначення виходить, що трудові ресурси включають внутри себя як реальних працівників, що вже зайняті в економіці країни, так і потенційних Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області), котрі не зайняті, але можуть працювати.

Щоб кількісно визначити межі трудових ресурсів, потрібно уяснити поняття "працездатне населення", "працездатний вік".

Працездатний вік визначається системою законодавчих актів. Нині в Україні працездатним віком вважається для жінок 16 - 54 роки, для чоловіків - 16 - 59 років включно. Нижня межа працездатного віку передбачає, що до початку трудової діяльності людина виновата Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) здобути певний рівень фізичного та розумового розвитку, для чого потрібен час (мінімум перші 16 років життя). Верхня межа працездатного віку показує думку суспільства про те, в якому віці людина може претендувати на соціальну допомогу по старості. Для деяких видів трудової діяльності, що пов'язані з роботою у несприятливих умовах праці або Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) вимагають від працівника якостей, що з віком помітно зменшуються (наприклад, спорт, балет), пенсійний вік настає раніше на 5-10 років, а інколи і більше. Такі люди звуться пільговими пенсіонерами. Найчастіше вони продовжують працювати і залишаються в складі трудових ресурсів [11, 68].

Слід зазначити, що в багатьох розвинених країнах законодавче встановлена верхня Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) межа працездатного віку на 5 - 10 років вища, ніж в Україні, але і середня тривалість життя там значно перевищує аналогічні показники нашої країни. Нередко застосовується нижча межа пенсійного віку для жінок, хоча всюди середня тривалість життя чоловіків значно менша, ніж жінок.

Як бачимо, в економічній літературі використовуються різні показники для означення людських Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) ресурсів. Поняття "трудові ресурси" ширше, ніж поняття "економічно активне населення", оскільки включає ще і працездатних непрацюючих людей та тих, що навчаються з відривом від виробництва. Реально за поняттям "трудові ресурси" 100їть чисельність населення, яке можна примусити працювати, тобто яке фізично здатне працювати. Поняття ж "економічно активне населення" - це та реальна Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) частина трудових ресурсів, що добровільно працює або хоче працювати. Оскільки Україна обрала курс на побудову вільного демократичного суспільства, і в її Конституції проголошена заборона примусової праці, поняття "трудові ресурси" поступово втрачає своє економічне значення. Адже ресурсами можна називати лише реальні джерела задоволення потреби (в даному випадку - потреби в робочій силі Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області)). Тому нелогічно називати трудовими ресурсами ту частину населення, яку можна залучити до праці лише против воли. Реальними ж людськими ресурсами для праці (і це визнано на міжнародному рівні) є економічне активне або трудоактивне населення. Однак і поняття "трудові ресурси" має право на існування, оскільки показує очень можливу (за Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) екстремальних мозгов) кількість трудоактивного населення.

Відтворення населення - це історично і соціально-економічно обумовлений процес постійного і безперервного поновлення людських поколінь.

У процесах відтворення населення розрізняють види руху, типи і режими.

Види руху (природний, міграційний, соціальний, економічний) визначаються особливостями зміни чисельності та складу населення в країні в цілому і Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) в окремих регіонах.

Природний рух населення - це итог процесів народження та смерті людей. Він характеризується показниками: коефіцієнт народжуваності, смертності, природного приросту (зменшення) населення.

Трудовий потенціал - це гранична величина можливої участі працюючих у виробництві, інтегральна оцінка кількісних і якісних черт економічно активного населення.

Розрізняють трудовий потенціал окремої людини, підприємства, галузі, території Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області), суспільства. Трудовий потенціал вимірюється за кількістю працездатних осіб та робочого часу (у людино-роках, людино-днях, людино-годинах) і залежить також від якісних черт: здоров’я, освіти, активності, професіоналізму, моральності, вмотивованості, вміння працювати в колективі, творчого потенціалу, активності, організованості та ін. [5, 71].

На рівні суспільства ці компоненти можна приблизно оцінити Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) певними узагальненими показниками. Здоров’я населення країни характеризується середньою тривалістю життя, часткою інвалідів, смертністю за віковими групами в залежності від різних обстоятельств, розміром та часткою витрат на охорону здоров'я тощо. Моральність суспільства визначається його релігійністю, відношенням до інвалідів, дітей, пристарілих, показниками соціальної напруги, злочинності тощо. Творчий Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) потенціал і активність проявляються темпами науково-технічного прогресу в країні, доходами від авторських прав, кількістю патентів та міжнародних премій і т. ін. Організованість на рівні суспільства можна оцінити якістю і стабільністю законодавства, обов'язковістю дотримання законів і угод, стабільністю політичної ситуації, якістю дорвейіг та громадського транспорту тощо. Рівень освіти населення характеризується Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) середньою кількістю років навчання в розрахунку на одну людину, часткою витрат на освіту в державному бюджеті, доступністю різних рівнів освіти тощо.

Трудові ресурси суспільства - це головне його багатство. Чим вища якість робочої сили (освіта, кваліфікація, вмотивованість, розумові здібності, стан здоров’я та ін.) тим краще розвивається суспільство. Підвищення Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) рівня підготовки кадрів вигідно як підприємству, так і самому працівнику. За оцінками експертів, підвищення кваліфікації робітників на 1% забезпечує приріст продуктивності праці на 0,2-0,4%. В розвинутих країнах 40% економічного зростання забезпечується за рахунок підвищення кваліфікації кадрів. Чим вищий професійний рівень працівника, тим більше він соціально захищений від кон’юнктурних коливань виробництва, тим більша його Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) конкурентоспроможність на ринку праці.

Сучасні тенденції профпідготовки в сучасній економіці:

- більш часта зміна професій та робочих місць, синдром другої кар’єри;

- прогнозування перспективи на все трудове життя;

- розширення профілю працівників за рахунок поєднання технічних, економічних, психологічних знань та навичок;

- розвиток гнучкості мислення, інноваційних навичок;

- персоніфікована освіта, орієнтація на самовдосконалення Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області), на розвиток особистості [9, 80].

Система освіти як інститут духовного виробництва та інтелектуального розвитку особи, нарощення її творчого потенціалу виновата формувати таку сукупність знань і навичок членів суспільства, які могли б забезпечити можливість їх доцільної діяльності в системі суспільного поділу праці. Система освіти складається із закладів освіти, наукових, науково-методичних Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти, а також системи послідовних освітніх програм і державних освітніх эталонів різних рівнів і спрямованості. Структура освіти включає: дошкільну освіту; загальну середню освіту; позашкільну освіту; професійно-технічну освіту; вищу освіту; післядипломну освіту Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області); аспірантуру; докторантуру; самоосвіту.

1.2 Методи оцінки та формування людських ресурсів у регіоні

Вважаємо, що в сучасних умовах українських регіонів однією з провідних форм господарювання є промисловість та сільське господарство.

Шляхом анкетування є можливим виявити усереднені процеси сучасної системи стимулювання, невраховані у статистичних даних. Вияв таких недоліків, як низький розмір заробітної плати, слабкий Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) зв'язок із плодами праці та несвоєчасність виплат, вимагає здійснення переходу до застосування систем оплати праці, які б поєднували виплати протягом року із стимулюванням за кінцевими плодами.

Крім заробітної плати домінуючими факторами та напрямами формування людських ресурсів є природний рух, міграція та процеси професійної підготовки і перепідготовки. Природний рух Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) характеризується скороченням загальної чисельності населення, прогресуючою тенденцією його старіння та збільшенням рівня народжуваності, темпи якої є однак нижчими за темпи зростання смертності. Головною ознакою механічного руху є зменшення міграційного сгустку. Рівень підготовки кадрів не відповідає вимогам сучасного виробництва [6, 191].

Дослідження фази розподілу і перерозподілу людських ресурсів здійснено через Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) аналіз ринку праці. Доведено існування незадоволеного попиту робочої сили при одночасній великій незадоволеній пропозиції, що свідчить про наявність проблеми із якістю підготовкикадрів. Наведені фактори дають можливість визначення чисельного складу робітників на перспективу. Для застосування якісних факторів у аналізі пропонується використовувати бальну оцінку з метою забезпечення їх кількісного виразу. Це є Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) вкрай важливим при дослідженні та прогнозуванні процесів зайнятості.

Для аналізу фази використання людських ресурсів запропоновано застосувати розрахунок рівня використання кадрів, що базується на одночасному урахуванні витрат праці та її продуктивності. Його можливо визначити за наступними формулами:

ΔВП = ППф * (НФРЧ * ЧРф– ФФРЧ * ЧРф), (1.1)

де, ΔВП – приріст виробництва валової продукції, грн.;

ППф– фактична Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) продуктивність праці, грн. /народ.-год.,

НФРЧ та ФФРЧ – відповідно, нормативний та фактичний річний фонд робочого часу на 1-го середньорічного працівника, год.;

ЧРф – фактична чисельність працівників, осіб.

Максимальний обсяг виробництва валової продукції в господарстві (ВПмах), який можливо отримати при стовідсотковому рівні використання робочої сили, пропонується розрахувати за формулою:,

ВПмах = ΔВП Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) + ВПф,(1.2)

де ВПф – фактичний обсяг виробництва валової продукції, грн.

Рівень використання трудових ресурсів пропонується визначити за формулою:

, (1.3)


де, Вф – фактичний обсяг виробництва продукції в розрахунку на 1-го середнього робітника, грн./особу.

Застосування итогів розрахунків дає можливість узагальнити основні показники використання кадрів. Дані результати є базою для визначення мінімальної Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) необхідної потреби в людських ресурсах на перспективу шляхом оптимізації. Це є важливим, особливо, сразу, если дуже гостро постає неувязка неефективного використання праці.


2. Аналіз людських ресурсів у регіоні

У міжнародній практиці для оцінки рівня соціально-економічного розвитку країн чи регіонів, використовується показник "індекс людського розвитку". Цей показник узагальнює дані за Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) рівнями матеріального достатку, здоров’я та освіти населення. За допомогою цього індексу встановлюються рівні соціального розвитку різних країн, та визначається їх місце у загальному ряду величин цього показника. Проте, такий підхід, що ґрунтується тільки на розгляді трьох, нехай найважливіших величин, не може дати оцінку впливу інших істотних чинників Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області), що впливають на соціально-економічний розвиток країни чи регіону. При цьому залишаються не розкриті реальні можливості та механізми ефективного керівництва розвитком території країни чи її регіону. Разом з цим, недостатньо враховані історичні, національні, ментальні та інші особливості, що формують уявлення про соціальні блага для населення непосредственної території. Досвід використання індексу людського розвитку Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) показав, що за межами даної оцінки виявляються істотні чинники, що відіграють важливе значення в країнах з перехідною економікою. Зокрема, особливістю соціально-економічних разумов України є сукупність негативних дестабілізуючих чинників, нестабільність соціально-економічних процесів, а саме регіональні особливості повинні враховуватися при розробці стратегій сталого розвитку, адже вони "...стають Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) пріоритетними при наявності значних територіальних відмінностей у природних, соціально-економічних умовах та значних територіальних диспропорціях". Тому в умовах України прийнято використовувати за інтегральний показник соціального розвитку населення на території, який правильно відображає ступінь просування суспільства в напрямку екологічної сталості, прийнято "індекс соціального розвитку".

Для більш повної картини аналізу Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) людських ресурсів в регіоні розглянемо непосредственно масштаби Вінницької області. А саме: кількість районів – 27; районів у містах – 3; міст – 18; МОЗ – 6; МРЗ – 12; міст з районним поділом – 1; селищ міського типу – 29; сільських населених пунктів – 1466; селищ – 136; сіл – 1330; селищних рад – 28; сільських рад – 661.

Індикатор забезпеченості людськими ресурсами є агрегованим індикатором при визначенні інтегрального індексу соціального розвитку території Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області).

Агрегований індикатор забезпеченості людськими ресурсами структурно складається з двох проміжних індикаторів:

- показника здоров’я населення та демографічної ситуації (розраховується по статистичним даним захворюваності на "соціальну хворобу" - туберкульоз, та індикаторів, що характеризують рівні природного репродукування населення, а також часткою працездатного та непрацездатного населення);

- показник зайнятості (структурно складається із показників наявного Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) безробіття, та вивільнення працівників до передбачених обсягів).

В итогі аналізу виявлено, що з 1993 по 2008 рік проходить систематичний процес його погіршення. Так, якщо в 1993 році середньообласний показник складав 0,832 що відповіотдало еталонному стану, то в 2003 та 2008 році він становив відповідно 0,492 та 0,419 (задовільний стан) а в 2008 встановлено його зниження до 0,319, що вже відповідає загрозливому стану Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області). По районам області в 1993 році агрегований індикатор складав 0,733-0,969 що відповіотдало сприятливому та еталонному стану за обласними критеріями, в 2003 році він коливався в межах від 0,244 до 0,599, (загрозливий та задовільний стан). В 2008 році, індикатор коливається в межах від 0,043 до 0,446, до групи критичних районів, окрім Ленінського, опускаються також Ямпільський та Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) Чернівецький райони. В цілому критичним або загрозливим станом характеризується в 2008 році 86 % території області, окрім центрального Ленінського району (індикатор 0,442 та Замостянського району, де розташовані об’єкти виробництва.

Дослідження природного та міграційного руху, а також системи підготовки і перепідготовки кадрів в різних агломераціях Вінницької області довело існування заморочек у їх формуванні через Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) звужене відтворення населення, відтік селян з регіону та низький рівень професійної підготовки.

На демографічну кризу в сільських агломераціях вказує постійне зменшення питомої ваги дітей та молоді при збільшенні кількості пенсіонерів. На підставі даних регресійного аналізу, було надано оцінку перспектив розвитку відтворення кадрів в аграрних формуваннях Вінницького регіону. Відповідно отриманих даних Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) очікується зростання коефіцієнту смертності з 2008 по 2009 рр. з 21,2 ‰ до 24,5 ‰, а також збільшення коефіцієнту народжуваності з 8,8 ‰ до 10,9 ‰ при зростанні показника природного скорочення селян на 6,8 %. Зазначене явище поглиблюється за рахунок впливу міграційних процесів. Щорічне скорочення чисельності населення внаслідок погіршення рівня життя призвело до погіршення статево-вікової структури селянства. Так, у 2008 році Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) в міграційному обороті по вибуттю 84,4 % складає молодь до 15-річного віку та особи працездатного віку, тобто це населення у репродуктивному віці. З метою виявлення основних обстоятельств означеного явища було проведено соціологічне опитування аграріїв. Воно показало, що у 2008 р. переважна кількість респондентів була дійсно незадоволеною заробітною платою та несвоєчасністю її Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) виплат, другою причиною вказувалась незадоволеність умовами і організацією праці. У 2008 р. лише у 3 районах області розмір заробітної плати був вищим за прожитковий мінімум. У 2008 р. 23,5 % селян, в т.ч. 33 % жінок, працювали в умовах, що не відповідали санітарно-гігієнічним нормам. У 2002 р. в загальній кількості втрат населення на долю міграції Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) припадало 5 %. В 2008 р. даний показник зріс до 18,6 %, що свідчить про нехтування неуввязками селянства в регіоні.

У 2002 р. в області функціонувало 343 колективних підприємства, кожне з их було здатне забезпечити роботою 250 осіб. Натомість их в 2004 р. діяли лише 125 СК, з середньою можливістю працевлаштування по кожному - 82 особи. Найбільш поширеною групою підприємств Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) стали фермерські господарства, кількість яких у 2004 р. становила 2508 при середній чисельності робітників у кожному - 2 особи.

Результатом цих процесів є зростання кількості не зайнятих у суспільному секторі на 30,6 %. Це вказує на існування проблеми з плануванням і збалансуванням на всіх фазах відтворення трудових ресурсів регіону. За даними центру зайнятості в Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) 2008 р., не зважаючи на наявність пропозиції робочої сили в обсязі 8976 осіб, існував попит - 193 вакансії. Це свідчить про невідповідність рівня підготовки кадрів щодо сучасних вимог, головними з яких є багатопрофільність при високому рівні кваліфікації.

Відсутність можливостей працевлаштування веде до постійного зростання самозайнятих. У 2008 р. лише 18,2 % населення у працездатному віці не много боту Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області), відповідно 71,8 % складали приховані безробітні, самозайняті та ті, що не є зареєстрованими ані в службі зайнятості, ані на підприємствах різних форм господарювання. Але всі селяни, як зайняті на підприємствах земельного сектору, так і безробітні, через незадоволеність існуючим рівнем матеріального стимулювання є задіяними в окремих сільських господарствах.

В 2008 р. 51,7 % валової продукції, виробленої Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) в господарстві Вінницької області, припадало на середні та великі підприємства, у 2002 р. цей показник становив 44,7 %. В ОСГ області у 2004 р. значення показника продуктивності праці було на рівні 2001 р., поряд з цим в сільськогосподарських підприємствах темп її зростання з 2002 р. становив 2,4 рази.

Щодо абсолютного значення цього показника Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області), то в 2008 р. в окремих селянських господарствах він був в 10,6 рази нижчим, ніж в суспільному виробництві. По трудомісткості в окремих сільських господарствах скорочення склало 21,9 % у порівнянні з темпом зменшення в сільськогосподарських підприємствах області - 2,2 рази. Однією з основних обстоятельств такої різниці є наднизький рівень фондоозброєності праці та фондозабезпеченості в окремих Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) сільських господарствах. Використання робочого часу в цих підприємствах є максимальним, хоча в суспільному секторі в 2008 р. втрати робочого часу склали 34,4 % від річного фонду. Це доведено шляхом застосування запропонованого інтегрального показника рівня використання робочої сили. Через скорочення таких галузей, як садівництво і овочівництво, що водночас плохо вплинуло на стан сільської зайнятості, було досягнуто Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) з 2002 по 2008 рр. скорочення коефіцієнту нерівномірності сезонного навантаження з 1,18 до 1,12 при зменшенні амплітуди сезонних коливань з 1,64 до 1,44.

Формування людських ресурсів безпосередньо залежить від демографічних процесів, міграції та рівня професійної підготовки кадрів. Для забезпечення кадрами необхідно вирішити питання кращого використання людських ресурсів.

Політика розвитку трудових ресурсів в області Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) за останні роки, в першу чергу спрямовувалася на ліквідацію прихованого безробіття та забезпечення повної продуктивної зайнятості, на запровадження дієвих стимулів створення нових робочих місць, забезпечення гарантій зайнятості у процесі приватизації та реструктуризації підприємств, на підтримку підприємництва та самозайнятості населення, розширення практики громадських робіт, підвищення гнучкості ринку праці, удосконалення Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) цільових регіональних програм з точки зору їх впливу на умови зайнятості у галузях, в містах і районах області.

Ситуація на ринку праці області є стабільною у цілому, і має тенденцію до покращення. За останніми даними Держкомстату, чисельність зайнятого економічно активного населення зросла з 722,6 до 729,4 тис. чол. Рівень безробіття, скоротився з 6,7 до Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) 6,5% (у середньому по Україні - 6,4%).

Чисельність незайнятою населення на обліку зменшилась на 5,1 тис. осіб і становила 116,6 тис. чол., а звернень до послуг служби. - на 6,5% (з 79,6 до 74,4 тис. чол.); станом на 01.01.2007 р. кількість вільних робочих місць, за даними підприємств, організацій та установ, які надійшли до центрів зайнятості, становила 2,7 тис Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області). (торік на цю дату 3,0 тис.), чисельність претендентів на 1 вакансію дорвейівнювала минулорічній – 14 осіб.

У 2006 році працевлаштовано 46,3 тис. незайнятих громадян (на 4,9% вище відповідного показника попереднього року), у т. ч. 20,3 тис, безробітних мешканців сільської місцевості (на 2,1 тис. чол. або 11,5% більше). Рівень працевлаштування збільшився, порівняно з минулорічним з 36,2 до 39,7% (середній по Україні -38,2%). Завдання програми зайнятості Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) населення виконано на 102,9%.

Річне завдання із залучення безробітних до сезонних робіт виконане на 103,3% (працевлаштовано 6,3 тис. осіб).

Надано сприяння роботодавцям щодо створення ними 3,0 тис. додаткових робочих місць для подальшого працевлаштуванням безробітних, які тривалий час перебували на обліку в службі зайнятості, шляхом виділення дотацій з коштів Фонду на виплату Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) заробітної плати таким працівникам.

Забезпечено самозайнятість 1,9 тис. безробітних, які виявили бажання займатись підприємницькою діяльністю, шляхом виплати їм разової допомоги по безробіттю.

З метою підвищення конкурентоспроможності і, відповідно, розширення можливостей подальшого працевлаштування безробітних, на базі 146 навчальних закладів та підприємств за 134 напрямами проводилось професійне навчання 8,9 тис. осіб (на 0,4 тис. осіб або 4,8% більше, ніж Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) у 2005 р.), що становить 102,7% до завдання. На замовлення підприємств, організацій та роботодавців щодо підготовки робітників певних професій за направленням обласної служби зайнятості проходило профнавчання 5,8 тис. безробітних. (65% загальної чисельності осіб, що проходили навчання).

Забезпечено тимчасову трудову діяльність 25,9 тис. незайнятих громадян (102,6% від завдання) шляхом організації та проведення оплачуваних громадських робіт Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області).

Всього активними формами сприяння зайнятості охоплено 81,1 тис. чол. або 69,5% загальної чисельності незайнятого населення, яке перебувало на обліку в обласній службі зайнятості (у 2005 р. – 78,8 тис. чол. або 64,7%), що є 3 результатом серед регіонів України (у середньому по Україні рівень охоплення незайнятого населення активними формами сприяння зайнятості становить 63,4%).

У певній мірі оздоровленню ситуації Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) на ринку праці сприяло успішне виконання установлених на 2006 рік завдань зі створення робочих місць. Протягом року в області створено 38,0 тис. робочих місць, з яких суб'єктами господарської діяльності з правом юридичної особи – 10,8 або 28,4% загальної кількості, фізичними особами – 27,2 тис. (71,6%). Забезпечено перевиконання річного завдання у півтора рази, однак, одночасно зі створенням, відбулася Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) ліквідація 20,6 тис. робочих місць. Реальний приріст становив 17,3 тис. місць.

Завдяки вжитим заходам, питома вага довготривалого безробіття серед членів безробітних родин зменшилась, порівняно з 2005 роком, з 17,3 до 15,3%, середня тривалість перебування їх на обліку в службі зайнятості – з 6,8 до 6,6 місяця.

Разом з тим, стабільність ринку праці не поширюється на сільську Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) місцевість, де безробіття має тенденцію до зростання. Як і у попередні роки, тривало збільшення питомої ваги сільських безробітних у загальній чисельності безробітних, які перебували на обліку в службі зайнятості: у 2004 році вона становила 54,2%, 2005 – 58,3%, 2006 – 62,2%. За останні 2 роки чисельність сільських безробітних на обліку в службі зайнятості зросла з 50 до 60 тис Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області). чол., а чисельність незайнятих працівників сільського господарства – з 29 до 40 тис. осіб або на 39%. Протягом 2006 року до продуктивної праці оборотилось 20,3 тис, сільських безробітних, ( у 2005 р. - 18,2 тис.чол.).

Крім заморочек зайнятості в області існує неувязка заробітної плати. І хоча з червня 2006 року започаткована тенденція зменшення заборгованості із виплати заробітної плати Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області), і за підсумками року загальна сума заборгованості скоротилася на 40% (по Україні – на 16,0%), 4 місце серед регіонів, у Вінницькій області залишається значна частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи – 32,4% (по Україні – 23,7%), 23 місце серед регіонів.


3. Вдосконалення аналізу людських ресурсів у регіоні

Економічна криза супроводжується кризою соціальною. Однією з обстоятельств Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) такового стану є нехтування питаннями планування показників формування та використання людських ресурсів.

Тому необхідно розробити схему складання прогнозів, яка базується на використанні множинної регресії, передбачаючи оцінку впливу факторів на прогнозований итог для визначення перспектив розвитку формування та використання людських ресурсів за разумов нових відносин власності.

Встановлення етапності оцінки впливу Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) факторів на формування та використання кадрів, згідно з чим можливо довести тісний зв'язок прогнозованих процесів. Для складання прогнозу, інструментом якого пропонується використання множинної регресії, визначено вплив на формування кількісного складу працівників різних сфер наступних факторів: рівня народжуваності 16 років тому, рівня смертності за віковими групами, рівня міграції та рівня Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) професійної підготовки; продуктивності праці та заробітної плати; мозгов праці та побуту; рівня підготовки кадрів.

Поза увагою неможливо залишити процеси реструктуризації виробництва, внаслідок яких утвориться багато нових підприємств різних форм власності. Якщо ці підприємства ранжувати за бальною системою оцінки згідно ступеня розповсюдження та рівня організації праці, дану особливість сучасного стану доцільно Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) розглядати, як один з домінуючих факторів впливу на формування та використання людських ресурсів. За допомогою даного ранжування при проведенні оптимізації можливо виявити, який тип утворень є найбільш прийнятним з приводу забезпечення повної зайнятості населення.

Очікувані значення факторів, обраних для побудови рівняння, – інструменту для надання прогнозу щодо кількісного складу зайнятих в Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) суспільному сектору виробництва, були прораховані за допомогою визначення середнього значення абсолютного приросту вирівняного ряду динаміки шляхом аналітичного вирівнювання та за допомогою побудови параболи.

Складання рівняння множинної регресії дасть можливістьотримати прогнозні дані щодо чисельності зайнятих в області до 2010 року. При збереженні всіх існуючих тенденцій вона дорвейівнюватиме 17798 осіб, що майже в Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) 2,3 р. нижче, ніж в 2004 р. Виходячи з демографічної кризи дана кількість кадрів є недостатньою для збільшення обсягів виробництва валової продукції.

Для обґрунтування фактичних можливостей використання кадрів запропоновано застосування оцінки рівня використання робочого часу в залежності від соціально-економічних факторів та мозгов праці. Методика її проведення відповідає методиці складання Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) попереднього прогнозу. Однак склад факторів поповнений рівнем механізації праці та амплітудою сезонних коливань. Згідно отриманих итогів в області існує тенденція до зменшення рівня використання річного фонду робочого часу з 65,6 % в 2004 р. до 59,95 % в 2007 р.

Проведення оптимізації чисельного складу людських ресурсів регіону згідно планових обсягів виробництва продукції дозволяє дійти Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) висновку, що для забезпечення в 20010 р. виробництва валової продукції, яка в 2 рази перевищуватиме факт 2003 р. та на 32,7 % дані 2004 р., можливої наявної кількості зайнятих є недостатньо. Вакансії здатні становити 26807 робочих місць.

Тому вже сразу необхідно привернути особливу увагу до розробки заходів по залученню людських ресурсів до праці в Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) суспільному секторі виробництва.

Важливим чинником щодо залучення до суспільного сектору виробництва та забезпечення оченьї ефективності використання їх праці є матеріальне заохочення. Для стимулювання праці пропонується така система оплати праці, яка б поєднувала в собі гарантії щомісячних фіксованих виплат працівникам та преміювання за кінцевими плодами праці.

Головними особливостями її застосування є Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області): 1) способ розрахунку фонду матеріального стимулювання через точку беззбитковості; 2) урахування впливу на кінцевий итог як кожного виробничого підрозділу підприємства, так і кожного аграрія зокрема. При цьому розмір заробітної плати 100є повністю залежним від кількісних і якісних показників праці як кожного робітника, так і колективу в цілому. Для цього запропоновано Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) наступну методику визначення розміру преміювання.

Виходячи з середнього рівня рентабельності виробництва 15 %, визначається обсяг виробництва (V’), назвемо його розрахунковим, який даватиме означений відсоток. Для цього вирішується наступне рівняння:

, (3.4)

де, Вп – постійні витрати, грн.;

Вз – змінні витрати на одиницю продукції, грн.;

і– вид продукції;

п– кількість видів продукції, од.

Отдалі необхідно визначити обсяг виробництва Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області), який здатен надавати підприємству понад 15 % рентабельності (ΔV), а саме:

ΔV =Vзаг -V’, (3.5)

де, Vзаг–загальний (плановий) обсяг виробництва продукції певного виду.

Потім, виходячи з відсотку від отриманого прибутку (Пр), що складатиме фонд преміювання, розраховується розмір доплат у грошовому виразі за формулою:

Прем = ΔV *Цоп*К/100, (3.6)

де, Прем– фонд преміювання Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) колективу, грн.;

ΔV - виробництво продукції понад його планове значення, що дає обраний відсоток рентабельності, ц;

К – питома вага прибутку, що складає фонд преміювання працівників, %. Визначається за рішенням Загальних зборів акціонерів.

Застосування даної методики дасть змогу підприємствам вирішити наступні завдання: 1) забезпечити виконання заробітною платою своїх функцій; 2) забезпечити прогнозні обсяги Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) виробництва трудовими ресурсами за рахунок покращення їх використання.


Висновки та пропозиціії

1. Сформульовано теоретичні засади формування та використання людських ресурсів за разумов нових відносин власності. Вплив процесів реструктуризації в поєднанні з особливостями виробництва забезпечує максимальне залучення населення у процес виробництва. Тому за плодами дослідження удосконалено термін трудові ресурси. Під ними Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) пропонується розуміти все фізично і розумово здатне до праці населення, яке є постійно задіяним у виробництві шляхом прикладання праці як у суспільному, такі в приватному його секторах, тобто здатному до самовідтворення навіть при існуючому рівні безробіття.

2. Результати дослідження демографічного стану агломерацій довели, що головним напрямом формування людських ресурсів є Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) природний рух населення. Протягом досліджуваного періоду внаслідок поганих мозгов праці та низького рівня життя (відсутності гідного рівня матеріального стимулювання при занепаді соціальної інфраструктури, що є наслідками реструктуризації) спостерігається постійне збільшення співвідношення між кількістю народжень та смертей із постійним зростанням переваги останніх. Це є ознаками демографічної кризи. На неї також Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) вказує скорочення неповнолітніх громадян при перевазі осіб пенсійного віку, що є тенденцією до занепаду виробництва на перспективу через нестачу робочої сили, майбутніми носіями якої є теперішня неповнолітня група населення. Про це також свідчать процеси механічного руху. Занепокоєння викликає збільшення від'ємного міграційного сальдо при зростанні у складі від'їжджаючих осіб Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) у працездатному (репродуктивному) віці та їх дітей, що є ресурсом для поповнення працездатного покоління.

3. Аналіз формування кадрів і ринку праці довів, що суттєвий вплив на відтворення людських ресурсів має рівень їх професійної підготовки, який в багатьом не відповідає вимогам часу щодо потреб у багатопрофільній підготовці кадрів при безпосередньому підвищенні Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) їх освітньо-кваліфікаційного рівня. Даний нюанс є пов'язаним із неуввязками на фазі розподілу і перерозподілу людських ресурсів, що відбувається на ринку праці. Через низьку якість підготовки кадрів, спостерігається неспівпадіння попиту на робочу силу з її пропозицією.

4. Вплив процесів реструктуризації має вирішальне значення у сучасному відтворенні людських Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) ресурсів, охоплюючи одночасно всі його фази. Головною ознакою зміни відносин власності на є істотне зменшення питомої ваги державних підприємств при збільшенні її для формувань з колективною та приватною формами власності. В 2008 р. за даними центру зайнятості лише 18,2 % працездатних селян були задіяними в ньому. Це вказує на існування проблеми з плануванням Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) і збалансуванням на всіх фазах відтворення трудових ресурсів села.

5. Дослідження зайнятості та використання людських ресурсів господарства отдало змогу стверджувати про низький рівень використання кадрів. Натомість виходячи з невиконання заробітною платою своїх основних функцій та відсутності можливостей працевлаштування більшість змушені займатися веденням особистих господарств. Воно дійсно є частковим вирішенням проблеми безробіття та Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) забезпечення матеріального добробуту. Однак це явище має й негативні риси: відсутність соціального захисту, занепад соціальної інфраструктури та руйнування суспільного сектору виробництва. Розвиток особистих господарств через не оподаткування даного виду діяльності веде до щорічної втрати значної частини бюджетних коштів, що могли б піти на соціально-економічний розвиток. До Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) того ж інтегральний показник використання трудових ресурсів, що відображає вплив факторів використання робочого часу та продуктивності праці. При цьому показник продуктивності праці в их, внаслідок недосконалої матеріально-технічної бази, був вкрай низьким у порівнянні з відповідним показником по колективних підприємствах області. Тобто процеси реструктуризації виробництва мають свій, переважно Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) негативний вплив на всі фази відтворення людських ресурсів.

6. Неувязка низької зайнятості в суспільному секторі сільського господарства є домінуючою в умовах сьогодення. Однак, при річних витратах робочого часу в суспільному секторі, який за даними 2008 р. є в 2,1 рази нижчими, ніж в ОСГ, продуктивність праці в ньому є в 10,6 разів вищою Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) за продуктивність праці у сфері самозайнятості.

7. Дослідження сучасного стану оплати праці довело відсутність на більшості підприємствах зв’язку розміру заробітної плати з плодами праці. При цьому розмір заробітної плати є недостатнім для забезпечення розширеного відтворення людських ресурсів.


Перечень використаної літератури

1. Акбердин Р.З., Кибанов А.Я. Улучшение структуры, функций и Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) экономических отношений управленческих подразделений компаний при формах хозяйствования. – М.: ГАУ, 1993. – 287 с.

2. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 2005. – 296 с.

3. Ансофф И. Новенькая корпоративная стратегия. – СПб.: Питер, 2006. – 416 с.

4. Аппенянский А.И. Человек и бизнес. Путь совершенства. – М.: Барс, 2005. – 228 с.

5. Афанасьев В.Г. Общество, системность, зание, управление. – М.: Политиздат, 1998. – 432 с Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області).

6. Бавыкин В.В. Новый менеджмент. – М.: Экономика, 2007. – 368 с.

7. Балабанов И.Т. Базы денежного менеджмента. – М.: Деньги и статистика, 2000. – 528 с.

8. Богданов Е.В. Контракт в сфере предпринимательства. – Харьков: Консум, 2007. – 112 с.

9. Бреддик У. Менеджмент в организации. – М.: Инфра-М, 2007. – 344 с.

10. Валуев С.А., Игнатьева А.В. Организационный менеджмент. – М.: Нефть Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області) и газ, 2003. – 166 с.

11. Вейлл Питер. Искусство менеджмента. – М.: Анонсы, 2003. – 221 с.

12. Веснин В.Р. Базы менеджмента. – М.: Триада-Лтд, 2007. – 412 с.

13. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. – М.: Юристъ, 2008. – 496 с.

14. Винокурова Л.Ф. Международное арбитражное законодательство и ad hoc // Діловий вісник. – 2000. – №10. – С. 14 – 16.

15. Виханский О.С. Стратегическое управление. – М Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області).: МГУ, 2005. – 250 с.

16. Виханский О.С., Наумов О.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. – М.: Гардарики, 2006. – 416 с.

17. Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Економічні райони України.-К., 2009.

18. Гравин В. Дятлов В. Базы кадрового менеджмента. – М.: Дело, 2006. – 608с.

19. Злупко С.М. Посібник з економіки районів України //Регіональна економіка.-2000.-№2 (16).-с Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області). 218.

20. В.Б. Хазан. Система показників для оцінки рівня соціального розвитку на території з урахуванням природокористування // Екологія і природокористування: Збірник наукових праць ІППЕ НАН України.-Дніпропетровськ, 2000. Вип.2.-С26. 356с.otchet-po-ispolneniyu-regionalnoj-programmi-v-yamalo-neneckom-avtonomnom-okruge-za-2011-god.html
otchet-po-itogam-2011-2012-uchebnogo-goda-kemerovo.html
otchet-po-itogam-provedeniya-mezhdunarodnoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii.html